Wspólna praca się opłaca


Jesteśmy na Facebook-u

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH ŁUKTA, GLĘDY, PELNIK NA ROK 2019

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy - Ględy

Formularz zgłoszeniowy - Pelnik

 

 

 

 

PROJEKT:

Projekt pn. „Wspólna praca się opłaca” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

„Wspólna praca się opłaca” to tytuł zadania pod jakim 3 stowarzy-szenia z naszej gminy: QLT, Isąg, Razem dla Ględ, wspólnie realizują projekt dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności na podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Konkurs FIO 2018. Główny celem projektu jest zwiększenie poziom uczestnictwa mieszkańców gminy Łukta w życiu społecznym i publicznym Gminy, poprzez uaktywnienie dwóch świetlic i Gminnego Ośrodka Kultury. Zakładany cel zostanie osiągnięty przez współpracę z samorządem lokalnym, aktywizację społeczną oraz działania podnoszące wiedzę i umiejętności mieszkańców w zakresie polityk publicznych. W projekcie przewidziane są cykliczne warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia z zakresu sportu, śpiewu, wizerunku, a także wydarzenia związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości czy wyjazdy integracyjne oraz powstanie wspólnych publikacji. Projekt realizowany będzie w oparciu o wewnątrz sektorowe partnerstwo trzech organizacji oraz partnerstwo publiczno-społeczne z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminą Łukta. Łączna kwota dofinansowanie to niespełna 330 tys. zł.

Dokumenty do pobrania:


STOWARZYSZENIE ISĄG

Dokumenty do pobrania:


STOWARZYSZENIE RAZEM DLA GLĘD

Dokumenty do pobrania:

 


 

 Pobierz regulamin

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH
 ŁUKTA, GLĘDY, PELNIK  NA ROK 2019

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

1. budżecie partycypacyjnym – należy przez to rozumieć proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu części wydatków z budżetu projektu partnerskiego „Wspólna praca się opłaca…”  finansowanego z Narodowego Instytutu Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do realizacji w roku 2019.

2. projekcie – należy przez to rozumieć propozycję zadania do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019;

3. ocenie formalnej i merytorycznej – należy przez to rozumieć sprawdzenie zgodności projektu z postanowieniami niniejszego regulaminu, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dokonywane przez Komisję,

4. Komisji – rozumie się przez to Komisję w składzie: przedstawiciel JST, wskazany przez Wójta Gminy Łukta, przedstawiciel Stowarzyszenia QLT, Stowarzyszenia Razem dla Ględ, Stowarzyszenia Isąg, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, Przedstawiciel Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, której celem jest dokonanie oceny formalnej i merytoryczno-finansowej złożonych projektów;

§ 2.

1. Kwota przeznaczona na realizację budżetu partycypacyjnego zostaje ustalona na kwotę 45 000 zł. W tym:

  • Łukta – 15 000 zł
  • Pelnik – 15 000 zł
  • Ględy – 15 000 zł

§ 3.

1. Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Łukta oraz muszą być zgodne z Planami Odnowy Miejscowości Łukta, Ględy, Pelnik.

2. Maksymalna kwota na realizację jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł.

§ 4.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane wyłącznie projekty możliwe do realizacji w trakcie roku 2019.

§ 5.

Realizacja budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:

1) akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego;

2) zgłaszanie propozycji projektów – od 22.03.2019 do dnia 5 kwietnia 2019 r.;

3) weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe zgłoszonych projektów – najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2019r.;

4) wybór projektów pod głosowanie – do dnia 10 kwietnia 2019 r.;

5) głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 25 kwietnia 2019 r.;

6) ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Rozdział II
Zgłaszanie propozycji projektów

§ 6.

1. Formularz zgłoszeniowy udostępnia się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

2. Formularze w wersji drukowanej dostępne będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie, Świetlicy Wiejskiej w Pelniku oraz Świetlicy Wiejskiej w Ględach

§ 7.

1. Projekt dla danej miejscowości może złożyć pełnoletni mieszkaniec danej wsi.

2. Dopuszcza się możliwość złożenia projektu przez osoby niepełnoletnie.

3. W przypadku złożenia projektu przez osobę niepełnoletnią wymagane jest wskazanie pełnoletniego przedstawiciela małoletniego.

4. Każdy mieszkaniec może przygotować jeden projekt.

§ 8.

1. Wzór formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Projekt musi przed jego złożeniem uzyskać poparcie, co najmniej 2 osób.

3. Podpisów wnioskodawców nie zalicza się do wymaganej liczby osób popierających projekt.

§ 9.

1. Wypełniony formularz można doręczyć (liczy się data wpływu) osobiście do:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie

2) Świetlicy Wiejskiej w Ględach

3) Świetlicy Wiejskiej w Pelniku;

2. za pośrednictwem poczty przesyłając na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, Kościelna 2b, 14  - 105 Łukta.

3. przesyłając na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie

Rozdział III
Weryfikacja i opiniowanie merytoryczno-finansowe zgłoszonych projektów

§ 10.

1. Ocena zgłoszonych projektów obejmuje weryfikację formalną oraz weryfikację merytoryczno-finansową, która dokonywana jest sukcesywnie, w miarę wpływu formularzy.

2. Weryfikacja formalna, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na sprawdzeniu:

1) terminowości złożenia formularza zgłoszeniowego;

2) kompletności załączników (wymaganych lub dodatkowych);

3) prawidłowości i kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego;

4) uzyskania poparcia projektu przez wymaganą ilość osób.

3. Weryfikacja merytoryczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) sprawdzenie czy projekt mieści się w tzw. zadaniach własnych gminy Łukta oraz Planami Odnowy Miejscowości;

2) sprawdzenie czy projekt jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku;

3) ocenę, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa

4) analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu;

5) analizę zaangażowania mieszkańców w realizację projektu

6)analizę wniesionych zasobów własnych (wolontariat)

4. Weryfikacja finansowa, o której mowa w ust. 1, polega na:

1) sprawdzeniu czy w kosztorysie ujęto wszystkie składniki/etapy realizacji projektu;

2) sprawdzeniu czy wartość poszczególnych pozycji kosztorysu została realnie określona;

§ 11.

Listę projektów po ich zweryfikowaniu formalnym i merytoryczno-finansowym ogłasza się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. Lista zawiera wszystkie projekty, zarówno zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie.

§ 12.

Projektodawcy przysługuje prawo wycofania projektu w każdym czasie, jednak nie później, niż do czasu zakończenia wyboru projektów do głosowania.

Rozdział IV
Wybór projektów pod głosowanie

§ 13.

1. Wyboru projektów pod głosowanie dokonuje Komisja.

2. Pod głosowanie mieszkańców poddaje się wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane przez Komisję dla danej miejscowości.

§ 14.

Komisja sporządza zestawienie projektów wybranych pod głosowanie mieszkańców.

§ 15.

Listę projektów wybranych pod głosowanie mieszkańców ogłasza się na:

  • stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie,
  • FanPage na Facebooku Stowarzyszenia Razem dla Ględ
  • FanPage na Facebooku Świetlica Wiejska w Pelniku
  • FanPage na Facebooku projektu „Wspólna praca się opłaca…”

 

Rozdział IV
Głosowanie mieszkańców na projekty

§ 16.

1. Głosowanie jest jawne i może być przeprowadzone internetowo lub w wyznaczonych punktach poprzez złożenie karty do głosowania do urn. Informacja o sposobie głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

2. Wzór karty do głosowania na projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 17.

1. Każdy pełnoletni lub niepełnoletni (za pośrednictwem pełnoletniego przedstawiciela)  mieszkaniec miejscowości Łukta, Ględy, Pelnik może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej lub elektronicznej.

2. Każdy mieszkaniec może głosować na dowolny projekt, w miejscowości, którą zamieszkuje.

3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 1 projekcie spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania.

§ 18.

Głosowanie odbywa się poprzez wybór maksymalnie 1 projektu z listy. Projekty, które nie uzyskały przynajmniej 1 punktu nie są rekomendowane do realizacji, nawet jeżeli kwota pozostała do rozdysponowania umożliwiałaby ich realizację.

§ 19.

Głos oddany w głosowaniu uznaje się za ważny, jeżeli został oddany zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 20.

Jeśli wartość projektów wybranych pod głosowanie mieści się w kwocie przeznaczonej dla danej wsi, lub w kwocie o której mowa w § 2. 1 niniejszego regulaminu, głosowania nie przeprowadza się, a wszystkie wybrane projekty są przeznaczone do realizacji.

Rozdział V
Tworzenie listy rankingowej projektów do realizacji

§ 21.

1. Na podstawie końcowych wyników głosowania tworzy się ranking projektów.

2. Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przewidzianej na cele budżetu partycypacyjnego puli środków finansowych.

3. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.

4. W sytuacji, gdy kilka projektów uzyskało tą samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania mającego miejsce na posiedzeniu Komisji.

§ 22.

Informacja o wynikach głosowania podawana jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

Rozdział VI Ogłoszenie listy projektów do realizacji

§ 23.

1. Komisja przygotowuje listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2019

2. Lista projektów rekomendowanych do realizacji podawana jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

 

Rozdział VIII
Ewaluacja

§ 24.

1. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego podlega monitoringowi i ewaluacji.

2. Ewaluacji dokonuje się po zakończeniu każdego etapu realizacji budżetu partycypacyjnego, o którym mowa w § 5.

3. Wyniki ewaluacji przekazuje się Wójtowi Gminy Łukta.

 

Pobierz regulaminKalendarz wydarzeń

12 Stycznia 2020

28 Finał WOŚP

06 Stycznia 2020

Orszak Trzech Króli

więcej >Projekty

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski